DVARIM

1. Dvarim

3. Ekev

5. Choftim

7. Ki Tavo

9. Vaieleh

11. Zot Aberaha

2. Vaethanan

4. Ree

6. Ki Tetzé

8. Nitsavim

10. Aazinu