PARASHA BO

Praga 8: gafanhotos, Arbé.
Praga 9: Trevas, Hosheh
Praga 10 = ultima praga = Morte dos primogênitos, Macat behorot.

PARASHA BO